Nasze marzenia

W 1999 r. Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach zaproponował swoim gminom i powiatom członkowskim projekt „Rowerem po Śląsku”, którego integralną częścią miała być Śląska Sieć Tras Rowerowych. Niestety w 2003 r. Związek wycofał się z realizacji tego projektu (szczegóły dotyczące dawnego projektu „Rowerem po Śląsku” patrz: http://old.silesia.org.pl/rowery/). Koncepcja Śląskiej Sieci Tras Rowerowych w pierwszej wersji składała się tylko ze szkieletu głównych tras rowerowych proponowanych do oznakowania w granicach woj. śląskiego zgodnie ze standardami przyjętymi przez PTTK.

Kolejnym krokiem miało być tworzenie formalnych lub nieformalnych porozumień międzygminnych i doprowadzenie przez zainteresowanych do jednolitego zaprojektowania i oznakowania wybranych fragmentów sieci tras rowerowych. Opracowano kilka koncepcji pojedynczych tras rowerowych, ale niestety żadna z tych tras nie została zrealizowana w całości. Niestety pomimo wielu deklaracji gmin o poparciu dla projektu „Rowerem po Śląsku” tylko niewiele z nich „dotarło” do tego etapu.

Naszym marzeniem jest urzeczywistnienie Śląskiej Sieci Tras Rowerowych, na którą mają się składać:
  1. turystyczne trasy  rowerowe,
  2. ścieżki rowerowe, ciągi - drogi pieszo-rowerowe, wydzielone przy drodze pasy dla rowerów, ulice przyjazne dla roweru,
  3. inna infrastruktura rowerowa (oznakowanie, parkingi, systemy zabezpieczeń).
Ad. 1. Jako działacze PTTK specjalizujemy się we wdrażaniu pierwszego punktu tej sieci dotyczącego powstania turystycznych tras rowerowych. W ciągu 10 lat od powstania pierwszej wersji koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych rozszerzyliśmy jej zakres o trasy drugorzędne w woj. śląskim, a także o trasy w woj. opolskim.

Liczymy na to, że w przyszłości zaistnieją warunki ku temu, żeby Śląska Sieć Tras Rowerowych została zrealizowana i wpłynęła pozytywnie na rozwój turystycznego i rekreacyjnego ruchu rowerowego.

Po upływie 10 lat od powstania pierwszej koncepcji proponujemy inwentaryzację istniejących tras rowerowych, następnie proponujemy uporządkowanie ich oznakowania do poziomu standardów przyjętych przez PTTK, a także dostosowanie ich przebiegu i nawierzchni do standardów tras rowerowych proponowanych przez holenderską organizację standaryzacyjną CROW (patrz http://www.rowery.org.pl/projekto.htm).

Koncepcja Śląskiej Sieci Tras Rowerowych
Dlaczego warto z nami współpracować?
Artykuł o wytyczaniu i znakowaniu tras rowerowych na Górnym Śląsku
Zalecenia dla administratorów tras rowerowych

Ad.2 i 3. Popularyzacją i wdrażaniem infrastruktury rowerowej w Polsce zajmują się takie organizacje jak ogólnopolskie Stowarzyszenie „Miasta dla Rowerów” czy też działające w województwie śląskim Stowarzyszenie „Śląska Inicjatywa Rowerowa”.

Szczegóły dotyczące sieci „Miasta dla rowerów” patrz: http://www.miastadlarowerow.pl/index_o_nas.php?dzial=2&kat=8
Know-how, czyli o jaką infrastrukturę rowerową nam chodzi patrz: http://www.miastadlarowerow.pl/index_know_how.php
Strona Śląskiej Inicjatywy Rowerowej patrz: http://obywatelenarowery.pl/index.html
Forum Śląskiej Inicjatywy Rowerowej patrz: http://forum.obywatelenarowery.pl/